Фондация "Общество на познанието" е неправителствена организация, учредена през 2003 година.

Нашите експерти са с богат опит в непрекъснатото обучение, фирменото консултиране, управление на проекти и изпълнение на договори за услуги свързани с управление на качеството и управление на персонала, разработване и промотиране на туристически продукти и дестинации, маркетинг и мениджмънт на събития, професионални обучения, включително безопасност на производството, околна среда, и други в съответствие с изискванията на международните стандарти в съответната сфера.

Актуални Новини

Фондация "Общество на познанието" организира информационно събитие за популяризиране на ОПИК

27 April, 2017

Организатор на събитието е Фондация „Общество на познанието“, а възложител на поръчката е Управляващият орган на ОПИК - Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". То се състоя във Висшето училище по застраховане и финанси, с любезното съдействие на ректора и академичната общност.

Работен семинар с представители на партньорите на ФОНДАЦИЯTA

23 November, 2016

Работен семинар с представители на партньорите на ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ - ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ /ХТМУ/, ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ "СТРАШИМИР ДИМИТРОВ" (ГИ-БАН), ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ „АКАД. ИВАН КОСТОВ“, който се проведе на 23 ноември в София

ФОП партньор по два проекта на ОП Наука и образование за интелигентен растеж

10 November, 2016

Фондация „Общество на познанието“ подаде като партньор две проектни предложения по ОП Наука и образование за интелигентен растеж. И двете предложения са по приоритетна ос Образование и учене през целия живот - Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,специализанти и млади учени - Фаза 1.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

В предмета на дейността на Фондация „Общество на познанието” са включени дейности, за които фондацията е придобила богат опит и успешни партньорства с клиенти

  • Разработване на проектни предложения от името на клиента съгласно изискванията на финансиращите програми и в съответствие с конкретните му цели
  • Разработване на бизнес планове и финансови анализи, както и анализи „Разходи-ползи”
  • Подготовка на качествена и пълна апликационна форма и всички необходими съпровождащи документи и анализи
  • Административно и техническо обслужване при изпълнение на проекта;
  • Управление и отчитане на проекти с европейско и друго донорско финансиране
  • Цялостно техническо обслужване на управлението на проектите, в съответствие с изискванията на конкретната финансираща програма;

Резултати от нашата работа

14

години опит

24

завършени проекти

10

устойчиви клиенти

4

международни партьори