Фондация "Общество на познанието" организира информационно събитие за популяризиране на ОПИК

На 27 април 2017 г. Министерство на икономиката проведе информационно събитие за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК). Организатор на събитието е Фондация „Общество на познанието“, а възложител на поръчката е Управляващият орган на ОПИК - Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". То се състоя във Висшето училище по застраховане и финанси, с любезното съдействие на ректора и академичната общност. В събитието взеха участие представители на бенефициенти по проекти, на бизнеса и академичните среди. Събитието бе открито от  Теодор Седларски, служебен министър на икономиката и доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката представи на аудиторията възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и индикативната годишна работна програма за 2017 г., както и проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Разработване на иновации от съществуващи предприятия“.

Участие в събитието взеха още Калин Маринов, заместник – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Камен Славов, Ръководител звено „Финансови инструменти“,  Фонд на фондовете и доц. Евгени Евгениев, заместник ректор на ВУЗФ, който направи представяне на университета и новата специалност в него, насочена към иновациите и технологичната комерсиализация.

Събитието премина при засилен студентски интерес във Висшето училище по застраховане и финанси.
 За повече информация посетете страницата на информационното събитие: http://ksfoundation.eu/oppic-event-27-04-2017/

Работен семинар с представители на партньорите на ФОНДАЦИЯTA

Работен семинар с представители на партньорите на ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“  -   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ /ХТМУ/,  ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ "СТРАШИМИР ДИМИТРОВ" (ГИ-БАН), ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ „АКАД. ИВАН КОСТОВ“, който се проведе на 23 ноември в София.

 

 

 

ФОП партньор по два проекта на ОП Наука и образование за интелигентен растеж

Фондация „Общество на познанието“ подаде като партньор две проектни предложения по ОП Наука и образование за интелигентен растеж. И двете предложения са по приоритетна ос Образование и учене през целия живот - Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,специализанти и млади учени - Фаза 1.

В единия проект водеща организация е Институтът по почвознание "Николай Пушкаров”, който е в структурата на Селскостопанската академия (ССА). Проектът  „Интердисциплинарно обучение за устойчиво управление на почви, води и контрол на растителното здраве“ се предвижда да бъде изпълнен в рамките на 23 месеца.

Във второто предложение ФОП си партнира с Университета за архитектура, строителство и геодезия – София, в проекта „Мотивация за бъдещо кариерно развитие на докторанти и млади учени в областта на
техническите строително–инженерни науки“, който ще бъде изпълняван в продължение на 24 месеца, след одобрението му.

Членът на екипа на Фондация „Общество на познанието“ Райна Душкова взе участие в Националната научна конференция "Медиите на 21 век". Домакин на научния форум е Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и за втори път събира университетски преподаватели, млади учени и докторанти, студенти, журналисти и ПР специалисти, които в два дни докладваха, обменяха опит и дискутираха по актуални научни проблеми, свързани с медии и журналистика, политика, маркетинг, реклама, връзки с обществеността.