Покана за подбор на асоциирани партньори

Покана за подбор на асоциирани партньори на Център по компетентност ИнКоРеСиС – организиран в партньорство от
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ /водеща организация/,
МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ,
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"-Бургас,
ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ "АКАД. ИВАН КОСТОВ",
ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ",
ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ "СТРАШИМИР ДИМИТРОВ",
ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО" във връзка с кандидатстване по схема BG05M2OP001-1.002 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ целяща, подпомагане повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации в България, както и да подкрепи развитието на капацитета за научни изследвания и иновации, което от своя страна да открие възможности за нови партньорства с бизнеса и за създаването на нови предприятия.

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че набираме асоциирани партньори от научната сфера и бизнеса с интерес в областта на мехатрониката и чистите технологии – международни и национални научни и бизнес организации, отговарящи на профила описан в пълния текст на поканата. Краен срок за кандидатстване 18 Януари 2017г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи -

Документация за асоциирани партньори на български език

Поканата е публикувана на 23.12.2016г.

Екипът на ЦК ИнКоРеСиС


 

Call for selection Associated partners of the Center of Competence InCoReSiS - organized in partnership of UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNLOGY AND METALLURGY /lead beneficiary/, UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY "ST. IVAN RILSKI", UNIVERSITY "PROF. D-R ASEN ZLATAROV" – BURGAS, UNIVERSITY OF STRUCTURAL ENGINEERING & ARCHITECTURE “LYUBEN KARAVELOV”, INSTITUTE OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY “Acad. IVAN KOSTOV”, GEOLOGICAL INSTITUTE “STRASHIMIR DIMITROV”, KNOWLEDGEABLE SOCIETY FOUNDATION in relation to applications under the scheme BG05M2OP001-1.002 - Construction and development of competence centers aiming, help enhance the level and market orientation of research activities of scientific organizations in Bulgaria, as well as support the development of capacity for research and innovation, which in turn can open up opportunities for new partnerships with businesses and the creation of new enterprises.

 

Dear candidates

We inform you that we raise Associated partners from science and business interest in the field of mechatronics and clean technology - international and national scientific and business organizations that meet the profile described in the full text of this call for selection. Application deadline is January 18, 2017., 13:00 CET.

The text of the call is available here.

 To the call for applications, such as links, you will find all the necessary documents.

The invitation was published on 23.12.2016.

The team of the Central Committee InCoReSiS