BG-07 Инициативи за обществено здраве

Повече за събитието

Конференцията се провежда от Министерство на здравеопазването, във връзка с Изпълнение на дейности по информация и публичност по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“

Моменти от конференцията

Видеа от конференцията

Откриване на конференцията и представяне на Програма BG07

инж. Стойка Таскова - и.д. Директор на дирекция „Международни дейности, проекти и програми” и Ръководител на Програмния оператор на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“

Проект „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“

Представяне изпълнението на проекта - доц. Марияна Василева – Ръководител на проекта

Приветствие към конференцията

от заместник-министъра на здравеопазването Любомир Гайдов

Проект „Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ "Света Марина" ЕАД, Варна

Представяне изпълнението на проекта - г-жа Алексиана Димитрова

Проект „Психично здраве за социално включване“

Представяне изпълнението на проект „Психично здраве за социално включване“ с бенефициент ЦПЗ „Проф. Шипковенски“ ЕООД – д-р Анна Попова – Ръководител на проекта

Проект „Открито за психичните разстройства“

Представяне изпълнението на проект „Открито за психичните разстройства“ с бенефициент Център за защита правата в здравеопазването –д-р Стойчо Кацаров – Ръководител на проекта

Проект „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности - пътища за преодоляване на здравните неравенства“

Представяне на проектa с бенефициент Сдружение „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве“ – д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор и г-н Венцислав Кирков – Ръководител на проекта

Проект "Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа"

Представяне на проект „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“ с бенефициент СБРДЦП „Света София“ ЕООД - г-жа Елина Бояджиева - Счетоводител на проекта;

Проект "Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години"

Представяне на проект „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“ с бенефициент Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, гр. София – д-р Румен Велев - Ръководител на проекта;

logo
logo
logo
BG-07 Инициативи за обществено здраве

Интернет страница на BG-07:
http://www.bg07eeagrants.bg

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
www.mh.government.bg

Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.

Министерство на здравеопазването е определено за Програмен оператор по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ с Решение на Министерския съвет № 151/23.02.2012 г., изм. с Решение на Министерския съвет № 545/23.07.2015 г.

Програмата има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България.

В частност, програмата има за цел да допринесе за постигане на следните резултати:

  • Подобряване на управлението в областта на здравеопазването;
  • Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и профилактика;
  • Подобрени психично-здравните услуги;
  • Специфични предизвикателства за здравето на ромите.

Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ се изпълнява чрез четири предварително дефинирани проекта, четири процедури за набиране на проектни предложения и малка грантова схема за предоставяне на стипендии на ромски студенти, които съответстват на заложените резултати.