BG-07 Инициативи за обществено здраве

Министерство на здравеопазването проведе заключителна пресконференция по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков откри заключителната пресконференция по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, която се проведе в София. Министерство на здравеопазването е програмен оператор на Програмата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

В рамките на събитието присъстващите се запознаха с резултатите от изпълнението на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, която се реализира чрез 4 предварително дефинирани проекта и 25 проекта, разпределени в 4 мерки: 10 проекта по Мярка 1; 3 проекта по Мярка 2; 9 проекта по Мярка 5; 3 проекта по Мярка 6 и Малка грантова схема. Бенефициентите, някои от които лично представиха реализираните си проекти и представителите на Програмния оператор отчетоха успешното приключване на Програмата, чиято общата цел е да подобри общественото здраве и да намали регионалните дисбаланси в областите „репродуктивно здраве“, „детско здравеопазване“, „психично здраве” и др.

Бюджетът на Програмата е 15 782 353 евро, като размерът на гранта е 13 415 000 евро и национално съфинансиране в размер на 2 367 353 евро.

Основните целеви групи са лечебните заведения и институциите, компетентни по определянето и прилагането на политики в областта на здравеопазването. Като допълнителни целеви групи са дефинирани всички заинтересовани от дейностите по Програмата субекти, в това число – неправителствените организации и широката общественост.

Моменти от конференцията

Видеа от конференцията

Откриване на конференцията

приветствие към участниците от д-р Мирослав Ненков – Зам.-министър на здравеопазването

Представяне на Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“

инж. Стойка Таскова - Ръководител на Програмния оператор на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“

Презентанция

Представяне изпълнението на Предварително дефиниран проект 3 „Подобрени услуги за психично здраве“ с бенефициент НЦОЗА

доц. Христо Хинков – Ръководител на проекта

Презентанция

Представяне изпълнението на проект „Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас“ с бенефициент Община Бургас

г-жа Антония Дякова

Презентанция

Представяне изпълнението на проект „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“ с бенефициент УМБАЛ „Александровска“

г-жа Мария Куманова – Ръководител на проекта

Презентанция

Представяне изпълнението на проект „Създаване на център за семейно планиране и превенция на репродуктивното здраве в детско-юношеска възраст 10-19 години“ с бенефициент УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

гр. Пловдив – Проф. Елена Димитракова

Презентанция

Представяне на проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас“ с бенефициент Община Бургас

г-жа Антония Дякова – Ръководител на проекта

Презентанция

Представяне изпълнението на проект „Ние Ви разбираме и подкрепяме“ с бенефициент Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Албена Дробачка – Ръководител на проекта

Презентанция

Представяне на проект „Фреш старт за младежи с анорексия и булимия“ с бенефициент Фондация „Център ИНСАЙТ“, гр. София

Мирослава Кантутис

Презентанция

Представяне на проект „Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца със заболявания в София, Перник и Кюстендил до рехабилитация и развитие на качеството на грижите за тях“ с бенефициент Фондация „Ханна“, гр. София

г-жа Мила Маринова

Презентанция

Представяне на проект „Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 год. От групи в риск“ с бенефициент ПЪРВА САГБАЛ „Света София“, гр. София

г-жа Десислава Бонева – Координатор на проекта

Презентанция
BG-07 Инициативи за обществено здраве

Интернет страница на BG-07:
http://www.bg07eeagrants.bg

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
www.mh.government.bg

По Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, са реализирани общо 29 проекта и една малка грантова схема. На конференцията беше  отчетено успешното изпълнение на проектите, финансирани по Програма  БГ 07. Благодарение на Програмата са доставени над 400 високотехнологични медицински апарата, което допринася за повишаване качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи.

Създаден е модел на уеб-базиран имунизационен регистър, както и регистри за редките болести и диабета. Изградени са информационна система за регулиране конструирането и функционирането на съоръженията за нейонизиращи лъчения и информационна система за грижите на психичното здраве.
Реновирани и оборудвани са 16 отделения на болници  и  специализирани центрове за психични заболявания, проведени са 2 национални информационни кампании за намаляване на стигмата и дискриминацията, насочена към хората с психични заболявания.

За подобряване на достъпа до услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години със специфичен фокус върху уязвимите групи са извършени над 1500 медицински прегледа на лица от целевите групи и над 5400 медицински консултации. Извършени са над 5600 теста за сексуално преносими болести, доставени са медицински изделия и оборудване.

Реновирани или новосъздадени са 8 центъра за работа с деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства. Обучени са над 150 медицински специалисти за работа с деца с увреждания и над 900 членове на семейства на деца от целевите групи. Разработени и апробирани са 6 нови метода за работа с деца с увреждания. Проведена е информационна кампания сред над 7000 ученици.

Предоставени са здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години с акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население Проведено е “Обучение за родители” за над 1600 лица. Проведени са над 2000 безплатни медицински прегледа и над 3500 медицински консултации.

Предоставена е финансова подкрепа по малка грантова схема на 135 студенти, докторанти и специализанти от ромски произход за покриване годишните такси за обучение и ежемесечни стипендии. Проведени са обучения по застъпничество, реализирано в рамките на летни лагери.

logo
logo