УСПЕХ ЗА ФОНДАЦИЯТА ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

27 August, 2018

Три, консултирани от нас общини спечелиха финансиране на инвестиционни проекти по програмата. В резултат на заложените в тях цели ще бъде постигната сериозно подобрение при преодоляване кризи, природни бедствия и ще се повиши капацитета в здравната сфера.

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ НА 15 ГОДИНИ

27 June, 2018

През 2018г. имаме повод за гордост - Фондация „Общество на познанието“ има юбилей и навърши 15 години.

Фондацията организира информационни събития за популяризиране на ОПИК

27 April, 2017

Организатор на събитието е Фондация „Общество на познанието“, а възложител на поръчката е Управляващият орган на ОПИК - Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". То се състоя във Висшето училище по застраховане и финанси, с любезното съдействие на ректора и академичната общност.