ФОП партньор по два проекта на ОП Наука и образование за интелигентен растеж

Фондация „Общество на познанието“ подаде като партньор две проектни предложения по ОП Наука и образование за интелигентен растеж. И двете предложения са по приоритетна ос Образование и учене през целия живот - Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,специализанти и млади учени - Фаза 1.

В единия проект водеща организация е Институтът по почвознание "Николай Пушкаров”, който е в структурата на Селскостопанската академия (ССА). Проектът  „Интердисциплинарно обучение за устойчиво управление на почви, води и контрол на растителното здраве“ се предвижда да бъде изпълнен в рамките на 23 месеца.

Във второто предложение ФОП си партнира с Университета за архитектура, строителство и геодезия – София, в проекта „Мотивация за бъдещо кариерно развитие на докторанти и млади учени в областта на
техническите строително–инженерни науки“, който ще бъде изпълняван в продължение на 24 месеца, след одобрението му.

Членът на екипа на Фондация „Общество на познанието“ Райна Душкова взе участие в Националната научна конференция "Медиите на 21 век". Домакин на научния форум е Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и за втори път събира университетски преподаватели, млади учени и докторанти, студенти, журналисти и ПР специалисти, които в два дни докладваха, обменяха опит и дискутираха по актуални научни проблеми, свързани с медии и журналистика, политика, маркетинг, реклама, връзки с обществеността.