УСПЕХ ЗА ФОНДАЦИЯТА ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

През последната година Фондация „Общество на познанието“ в качеството си на консултант постигна значителен успех по програма INTERREG V-A Румъния – България. Три, консултирани от нас общини спечелиха финансиране на инвестиционни проекти по програмата. В резултат на заложените в тях цели ще бъде постигната сериозно подобрение при преодоляване кризи, природни бедствия и ще се повиши капацитета в здравната сфера. Спечелените проекти са следните:

  •  „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца (Акроним: DJ-VR: R.A.E.S)“.
  •  “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, проектът се изпълнява от община Мездра (България), в качеството на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния), партньор по проекта.
  •  “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ