Повече за събитието

Информационно събитие за популяризиране на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020"

Управляващият орган на ОПИК представи основните приоритети по програмата, както и обхвата и резултатите от нейното изпълнение. Целта на събитието е да се насърчи участието на всички заинтересовани страни в процеса на изпълнение на програмата, както и възможността за пряк контакт между Управляващия орган, бенефициентите, представителите на академичните среди и широката общественост за обсъждане на въпроси, свързани с изпълнението и напредъка й. В срещата ще участват представители на Министерството на икономиката и Управляващият орган на ОПИК.

Презентации на участващите

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 2014-2020", София 27-04-2017

OPIC_IGRP, София 27-04-2017

Presentation_Development of innovations, София 27-04-2017

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК 2014 - 2020

Моменти от събитието

Видеа от конференцията

Откриване на събитието и приветствие към участниците от Министъра на икономиката г-н Теодор Седларски

Откриване на събитието и приветствие доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ

Насоки за кандидатстване по процедура „Разработване на иновации от съществуващи предприятия“

г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката

ОПИК
ОПИК

Интернет страница на ОПИК:
http://www.opic.bg

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА:
www.mi.government.bg

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

ОПИК е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).

Управляващ орган: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.

Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Очаквани резултати от изпълнението на ОПИК:

  • подпомагане на повече от 7000 предприятия;
  • мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции;
  • увеличаване на дела на иновативните предприятия;
  • увеличаване на производителността на МСП;
  • принос за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Място на провеждане

  • Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ - гр. София, ул. „Гусла“ № 1, зала етаж 5.
  • 27 април 2017 г.
ОПИК
ОПИК