В предмета на дейността на Фондация „Общество на познанието” са включени посочените по-долу дейности, за които фондацията е придобила богат опит и успешни партньорства с клиенти:

Събитя, логистика информация и публичноист

Изпълнител:

Категория:

Oбучения

Изпълнител: Организиране и провеждане на обучения и трейнинг услуги

Категория:

Фондация „Общество на познанието“ има сериозен опит в организирането и провеждането на различни видове обучения, разполага с професионално подготвен екип от свои и външни експерти обучители с признат международен опит.

Изработване на тръжна документация

Изпълнител: Изработване на тръжна документация

Категория:

Консултантски услуги

Изпълнител: Консултантски услуги

Категория:

Разработване на проектни предложения, финансирани със средства от Европейския Съюз:

 •  Разработване на проектни предложения от името на клиента съгласно изискванията на финансиращите програми и в съответствие с конкретните му цели;
 •  Разработване на бизнес планове и  финансови анализи, както и анализи „Разходи-ползи” ;
 • Подготовка на качествена и пълна апликационна форма и всички необходими съпровождащи документи и анализи;

Управление на проекти:

 • Административно и техническо обслужване при изпълнение на проекта;
 •  Управление и отчитане на проекти с европейско и друго донорско финансиране;
 •  Цялостно техническо обслужване на управлението на проектите, в съответствие с изискванията на конкретната финансираща програма;

Изработване на тръжна документация и координация на провеждане на тръжни процедури

Разработване на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за:

 • Инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект и СМР;
 • Строително-монтажни работи;
 • Извършване на проучвания, в т.ч. инженерни, геоложки, хидроложки;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор по време на изпълнение на строителните работи;
 • Информация и публичност на проекти, финансирани със средства на ЕС;
 • Одит на проекти, финансирани със средства на ЕС;
 • Услуги – преводи, организиране на събития, промоционални дейности;

Организиране на събития

Изпълнител: Иновативни културни събития

Категория:

Фондация „Общество на познанието“ има осъществени Иновативни културни събития в общините Ботевград, Разград, Смолян и Мездра, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, Схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.