Разработване на проектни предложения, финансирани със средства от Европейския Съюз:

 •  Разработване на проектни предложения от името на клиента съгласно изискванията на финансиращите програми и в съответствие с конкретните му цели;
 •  Разработване на бизнес планове и  финансови анализи, както и анализи „Разходи-ползи” ;
 • Подготовка на качествена и пълна апликационна форма и всички необходими съпровождащи документи и анализи;

Управление на проекти:

 • Административно и техническо обслужване при изпълнение на проекта;
 •  Управление и отчитане на проекти с европейско и друго донорско финансиране;
 •  Цялостно техническо обслужване на управлението на проектите, в съответствие с изискванията на конкретната финансираща програма;

Изработване на тръжна документация и координация на провеждане на тръжни процедури

Разработване на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за:

 • Инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект и СМР;
 • Строително-монтажни работи;
 • Извършване на проучвания, в т.ч. инженерни, геоложки, хидроложки;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор по време на изпълнение на строителните работи;
 • Информация и публичност на проекти, финансирани със средства на ЕС;
 • Одит на проекти, финансирани със средства на ЕС;
 • Услуги – преводи, организиране на събития, промоционални дейности;

Община Асеновград

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 10000,00 лв без ДДС

Категория: Консултантски услуги

Изработване на маркетингова стратегия по проект "Асеновград - свещената порта на Родопите" в рамките на договор BG161РО001-3.1-02/2009/007, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Община Борино

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор в Консорциум „Борино-Пагайо” ДЗЗД

Стойност на договора: 133899,50 лв без ДДС

Категория: Консултантски услуги

Извършване на проучвания и определяне на мерки за предотвратяване на риска от наводнения в трансграничния регион Борино-Пагайо" в рамките на проект "Съвместни усилия за управление на риска от наводнение - JEFMAN " по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013г., финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.11.08/14.03.2011г., съгласно техническа спецификация на възложителя и оферта на изпълнителя, които представляват неразделна част от договора.

Община Мадан

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стоиност на договора: 16750,00 лв без ДДС

Категория: Консултантски услуги

Цялостно реализиране на услуга с предмет: Предварителни и заключителни дейности, свързани с теренно проучване", която включва следните обособени позиции:

ОП 1 - "Провеждане на обучение за теренно проучване" в срок до 15.10.2012

ОП 2 - "Подготовка на документация за теренно проучване"

ОП 3 - "Изготвяне на анализ на адаптирани добри практики на местни власти"

ОП 4 - "Изготвяне на комплексен план"

 в изпълнение на проект "Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем - България и община Чивитела ди Романя  - Италия"

Община Любимец

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 7000,00 лв без ДДС

Категория: Консултантски услуги

Изготвяне "Концепция за развитие на регионален туристически продукт за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово за кандидатстване на община Любимец като водеща община с проект по ОПРР, приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма, операция 3.2 Развитие на регионалния турситически продукт и маркетинг на дестинациите , схема за предоставяне на БФП BG161PO001/3.2-03/2012 Подкрепа за развитие на регионалния турситически продукт и маркетинг на дестинациите

Община Смолян

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор

Стойност на договора:24300,00 лв без ДДС

Категория: Консултантски услуги

Изработване на наръчник за българите, търсещи работи в Република Гърция, по проект "По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа" с акроним BECENET, договор В1.31.02/06.06.2011г. По Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013г.

Сандански

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор

Стойност на договора: 56565,00 лв без ДДС

Категория: Консултантски услуги

Извършване на услуги, свързани с дейността на Еко кампус: Изработване на помагало с екологични занимания (за ученици от основно, начално и гимназиялно ниво на обучение ), създаване на пакети за Зелено училище и обучение на персонала на Еко кампуса и специалистите, които ще бъдат ангажирани в него, на тема: Елологично обучение и занимания, Сандански, във връзка с изпълнение на проект "Създаване на еко кампуси - като средство за засилване на трансграничното екологично образование и обучение" с Акроним ECOCAMPS по програма за ЕТС Гърция-България 2007-2013г., област на интервенция 1.1 :Защита, управление и подобряване ресурсите на околната среда"