Фондация „Общество на познанието“ има осъществени Иновативни културни събития в общините Ботевград, Разград, Смолян и Мездра, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, Схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

Община Ботевград

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор в Консорциум “Дефилир” ДЗЗД

Стойност на договора: 219293,95 лв. без ДДС

Категория: Иновативни културни събития

Организиране на иновативно културно събитие през 2012 и 2013 година „Дефилир на духовата музика”,  реализирано в рамките на проект „Дефилир на духовата музика”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, Схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Община Разград

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор в Консорциум Разград Промо Ивент ДЗЗД

Стойност на договора: 296721,00 лв. без ДДС

Категория: Иновативни културни събития

„Организиране, провеждане и промотиране на иновативно културно събитие „Разград-градът е сцена” през 2012 година,  по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/010 в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градски развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития ”

Община Смолян

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор в Консорциум “Промо Родопи Фест” ДЗЗД

Стойност на договора:86658,50 лв без ДДС

Категория: Иновативни културни събития

Предоставяне на услуги, свързани с маркетинга и рекламата на иновативното културно събитие „Родопи фест”, както и осигуряване на публичността по проект „Родопи фест”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Договор за безвъзмездно финансиране BG161PO001/1.1-10/2010/005

Община Мездра

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор в Консорциум "Медия Маркет Про" ДЗЗД

Стойност на договора: 185987,00 лв. без ДДС

Категория: Иновативни културни събития

Организирано и проведено през Май 2014 г. иновативно културно събитие  във връзка с реализацията на проект „Фри Фест – „Магията на Мездра““, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Предстои организирзнето и провеждане на събитието на 4,5,6 май 2015г.