Агенция Пътна Инфраструктура

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор в Консорциум „Инфопубличност-АПИ” ДЗЗД

Стойност на договора: 69272,70 лв. без ДДС

Категория:

Осъществяване на дейност "Публичност и визуализация" за обектите от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г. 

BG161PO001/2.1-01/2007/001-046, 047, 048-U-02 за лот 51, лот 54 и лот 59 . Дейностите включени в договора са свързани с доставка на промоционални материали, изготвяне на клипове, представяне в медийното пространство и провеждане на пресконференции.

Община Борино

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 13649,00 лв. без ДДС

Категория:

Организиране и провеждане на събития за осигуряване на информация и публичност в рамките на проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения” по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013г.

Община Борино /информация и публичност

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 4986,99 лв. без ДДС

Категория:

Осигуряване на информация, публичност и визуална идентификация във връзка с изпълнението на проект "Инженеринг - техническо работно проектиране  и изграждане на пречиствателна станция за питейни води и водоем (резервоар 500 м) по проект "Интервенции за съвместното управление на водите", финансиран по програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013г., област на интервенция 1.1 "Защита, управление и подобряване на ресурсите на околната среда", съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ В2.11.03

Община Борино / ТГС

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 13649,00 лв. без ДДС

Категория:

Организиране и провеждане на събития за осигуряване на информация и публичност в рамките на проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения” по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013г.

Община Русе

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 38371,67 лв. без ДДС

Категория:

Логистична услуга по участия в събития – международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири по проект "Реки на времето" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Община Любимец

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 77450,00 лв. без ДДС

Категория:

„Организиране на участия в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения и панаири) и Организиране на събития (експедиентски пътувания, журналистически турове и информационни срещи) по проект „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристически дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/011.

Община Своге

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 64200,00 лв. без ДДС

Категория:

„Организиране и провеждане на работни посещения  за създаване на партньорска мрежа в община Ступава, Словакия“ по проект BG051PO001-7.0.07-0213 –С0001 „Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в община Своге, осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от  Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Община Добрич

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 51799,00 лв. без ДДС

Категория:

Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект DIR5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013"

Изготвяне на лого и слоган на проекта на български и английски език;

Организация и провеждане на три пресконференции - встъпителна, междинна и заключителна;

Организация и провеждане на осем официални церемонии - първа копка и официално откриване на обектите на регионалното депо, довеждащия път и двете претоварни станции;

Изработване на четири билборда, осем броя постоянни обяснителни табели и осем броя информационни табели;

Организиране и провеждане на най-малко две информационни срещи с населението и платени публикации и излъчвания в местните медии;

Разработване на печатни информационни материали, съставляващи брошура 1 и брошура 2, описани в техническото задание, ведно със стикери, тефтери и папки от рециклирана хартия, рекламни химикалки.

Община Разград

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието” водещ партньор в Консорциум "Разград Промо Ивент" ДЗЗД

Стойност на договора: 164500,00 лв. без ДДС

Категория:

Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събитие в района на туристическата атракция и други промоционални прояви, изготвяне на филми и анимации за нуждите на интерактивен музей по  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/018  , за проект „Абритус – мистика и реалност „

Община Пловдив

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 24500,00 лв. без ДДС

Категория:

„Избор на Изпълнител за предоставяне на логистична услуга по участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири) по проект „По пътищата на цивилизацията”. Дейностите включени в предмета на настоящия договор са свързани с изпълнение на проект „По пътищата на цивилизацията“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, който се реализира в рамките на сключен договор за БФП № BG161РО001/3.2-02/2011/012 с MРРБ