Фондация „Общество на познанието“ има сериозен опит в организирането и провеждането на различни видове обучения, разполага с професионално подготвен екип от свои и външни експерти обучители с признат международен опит.

Община Сандански

Изпълнител: Консорциум „Обучителни инициативи” ДЗЗД

Категория: Организиране и провеждане на обучения и трейнинг услуги

„Провеждане и участие в обучения за по-добро управление и развитие на служителите в община Сандански”, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Община Тутракан

Изпълнител: Консорциум „Обучителни инициативи” ДЗЗД

Категория: Организиране и провеждане на обучения и трейнинг услуги

„Обучения за повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Тутракан” във връзка с изпълнение на договор № 13-22-113/06.12.2013г. по проект „Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в община Тутракан”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Община Костинброд

Изпълнител: Стойност на договора: 17800,00 лв без ДДС

Категория: Организиране и провеждане на обучения и трейнинг услуги

Провеждане на обучения за: Ефективно лидерство, Лична ефективност и Екипна ефективност по договор за

 „Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд" финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”