Дейността на Фондация „Общество на познанието” се осъществява в няколко направления:

консултантски услуги в областта на анализа, разработването, внедряването и адаптирането на системи на управление, стратегическо планиране, комуникационни маркетингови стратегии;

Консултантски услуги при подготовка, кандидатстване и реализация на проекти по програми на ЕС и други донорски институции;

Непрекъснато професионално обучение в контекста на принципите на ученето през целия живот.

Във Фондацията са привлечени като обучители и консултанти, изтъкнати преподаватели и експерти от университети, колежи и професионални училищас голям опит в туризма, предприемачеството, административното управление на човешките ресурси, подбора и екипното изграждане на персонала и неговата мотивация. Нашите експерти са с богат опит в непрекъснатото обучение, фирменото консултиране, управление на проекти и изпълнение на договори за услуги свързани с управление на качеството и управление на персонала, разработване и промотиране на туристически продукти и дестинации, маркетинг и мениджмънт на събития, професионални обучения, включително безопасност на производството, околна среда, и други в съответствие с изискванията на международните стандарти в съответната сфера.

Foundation

has a team with extensive experience in project management in European and national programs