Фондация
Общество на Познанието

Фондация "Общество на познанието" е неправителствена организация, учредена през 2003 година.

Нашите експерти са с богат опит в непрекъснатото обучение, фирменото консултиране, управление на проекти и изпълнение на договори за услуги свързани с управление на качеството и управление на персонала, разработване и промотиране на туристически продукти и дестинации, маркетинг и мениджмънт на събития, професионални обучения, включително безопасност на производството, околна среда, и други в съответствие с изискванията на международните стандарти в съответната сфера.

Резултати от нашата работа

18

години опит

67

завършени проекти

30

устойчиви клиенти

7

международни партьори

ЦЕЛИ

Актуални Новини

УСПЕХ ЗА ФОНДАЦИЯТА ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

27 August, 2018

Три, консултирани от нас общини спечелиха финансиране на инвестиционни проекти по програмата. В резултат на заложените в тях цели ще бъде постигната сериозно подобрение при преодоляване кризи, природни бедствия и ще се повиши капацитета в здравната сфера.

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ НА 15 ГОДИНИ

27 June, 2018

През 2018г. имаме повод за гордост - Фондация „Общество на познанието“ има юбилей и навърши 15 години.

Фондацията организира информационни събития за популяризиране на ОПИК

27 April, 2017

Организатор на събитието е Фондация „Общество на познанието“, а възложител на поръчката е Управляващият орган на ОПИК - Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". То се състоя във Висшето училище по застраховане и финанси, с любезното съдействие на ректора и академичната общност.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

В предмета на дейността на Фондация „Общество на познанието” са включени дейности, за които фондацията е придобила богат опит и успешни партньорства с клиенти

  • Разработване на проектни предложения от името на клиента съгласно изискванията на финансиращите програми и в съответствие с конкретните му цели
  • Разработване на бизнес планове и финансови анализи, както и анализи „Разходи-ползи”
  • Подготовка на качествена и пълна апликационна форма и всички необходими съпровождащи документи и анализи
  • Административно и техническо обслужване при изпълнение на проекта;
  • Управление и отчитане на проекти с европейско и друго донорско финансиране
  • Цялостно техническо обслужване на управлението на проектите, в съответствие с изискванията на конкретната финансираща програма;