притежава сертификат EN ISO 9001:2008 удостоверяващ, че организацията има разработена и внедрена система за управление на качеството със следния обхват:

  • Образователни услуги в сферата на професионалното обучение по туризъм, маркетинг и мениджмънт;
  •  Консултантски и трейнинг услуги в областта на анализа, разработването, внедряването и адаптирането на системи на управление, стратегическо планиране, комуникационни и маркетингови стратегии, развитие на туризма и човешките ресурси;
  • Консултантски услуги  по подготовка, кандидатстване, управление и реализация на проекти по програми на ЕС и други донорски институци;
  • Услуги в областта на маркетинга и рекламата за печатни и електронни медии;
  • Услуги в областта на организиране и провеждане на събития и логистиката свързана с тях.

Сертификатът е издаден от Сертифициращ орган HMI EuroCert GmbH, гр. Магдебург, Федерална република Германия.

 

Foundation

has a team with extensive experience in project management in European and national programs