Фондация „Общество на познанието“ има Център за професионално обучение (ЦПО), който  е създаден през януари 2004 година. Лицензиран е с лиценз № 200412183 от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет с решение на нейния Управителен съвет (протокол № 09/ 23.06.2004 г.).

Основно направление в образователната дейност на Центъра за професионално обучение към Фондация „Общество на познанието” е предлагането на:

Стандартизирани курсове за квалификация и преквалификация в сферата на фирмения мениджмънт, предприемачеството, селския и екологичен туризъм, туристическите агентски дейности, услугите в хотелиерството и неговото управление в контекста на професионалното развитие на персонала.

Центърът проучва потребностите на работодателите и предлага лицензирано обучение в 10 модерни професии с 12 специалности за професионална квалификация и преквалификация. Обучението се предлага в две форми: присъствена и дистанционна форма.

Присъствената форма на обучение предлага присъствени занятия, които съчетават лекционно и интерактивно обучение с различни форми на самостоятелна работа.

Дистанционната форма предлага учебен процес без откъсване от работната среда, благодарение на обучение чрез Интернет, консултации в неработни дни и система от учебни помагала – мултимедия,  аудио- и видеопродукти – които гарантират висока ефективност на самоподготовката на курсистите.

ПРЕДЛАГАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

1.Професия “Маркетолог”, код 342010,
1.1. Специалност “Маркетинг”, код 3420101 – трета степен на професионална квалификация,
2. Професия “Икономист-мениджър”, код 345010,
2.1. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3450104 – трета степен на професионална квалификация,
2.2. Специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код 3450105 – трета степен на професионална квалификация,
3. Професия “Фирмен мениджър”, код 345020,
3.1. Специалност “Мениджмънт в туризма”, код 3450205 – трета степен на професионална квалификация,
4. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050,
4.1. Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална квалификация,
5. Професия “Оператор на компютър”, код 345100 ,
5.1. Специалност “Текстообработване”, код 3451001 – първа степен на професионална квалификация,
6. Професия “Офис-мениджър”, код 346010,
6.1. Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 – трета степен на професионална квалификация,
7. Професия “Офис-секретар”, код 346020,
7.1. Специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация,
8. Професия “Хотелиер”, код 811010,
8.1. Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професионална квалификация,
9. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020,
9.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201 – трета степен на професионална квалификация,
10. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010,
10.1. Специалност “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 – трета степен на професионална квалификация,
10.2. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102 – трета степен на професионална квалификация.


Изключително внимание в Центъра се отделя и на предлагането на разнообразни по съдържание и гъвкави по форма фирмени обучения и индивидуално консултиране (Coaching), предназначени за персонала на корпоративни клиенти. Тези сертификационни обучения-трейнинги се разработват специално за конкретния клиент, съобразно установените нужди от обучение, целите и спецификата на бизнеса му, като неразделна част от фирмената култура и корпоративната политика.

УСПЕХ ЗА ФОНДАЦИЯТА ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

27 August, 2018

Три, консултирани от нас общини спечелиха финансиране на инвестиционни проекти по програмата. В резултат на заложените в тях цели ще бъде постигната сериозно подобрение при преодоляване кризи, природни бедствия и ще се повиши капацитета в здравната сфера.

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ НА 15 ГОДИНИ

27 June, 2018

През 2018г. имаме повод за гордост - Фондация „Общество на познанието“ има юбилей и навърши 15 години.

Фондацията организира информационни събития за популяризиране на ОПИК

27 April, 2017

Организатор на събитието е Фондация „Общество на познанието“, а възложител на поръчката е Управляващият орган на ОПИК - Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". То се състоя във Висшето училище по застраховане и финанси, с любезното съдействие на ректора и академичната общност.